چارت آموزشی گلوکال آیلتس

آشنایی با روند آموزشی و منابع

چارت آموزشی گلوکال آیلتس

آشنایی با روند آموزشی و منابع

به طور کلی دوره های گلوکال آیلتس به دو بخش دوره های Pre-IELTS و دوره های IELTS تقسیم می شود. در ابتدا شما در آزمون تعیین سطح به صورت آنلاین یا حضوری شرکت میکنید و بر اساس نتیجه به دست آمده در یکی از دوره های این چارت شرکت می کنید. در ادامه به طور کامل با چارت آموزشی، منابع و… گلوکال آیلتس آشنا می شوید.

دوره های Pre-IELTS

دوره های Pre-IELTS

Intro              Beginner(A1)            Elementary 1         Elementary 2

Book 1          Low Intermediate(pre)(A2)      Pre 1       Pre 2

Book 2          Intermediate(B1)                       Inter 1         Inter 2         

Book 3          High Intermediate(B2)           High         High 2  

منابع تکمیلی دوره Pre-IELTS

Grammar

+ Essential Grammar in Use: WE Intro & WE 1

+ Grammar in use (Intermediate): WE 2 & WE 3

+ Grammar in use (Advanced): WE 3

Vocabulary

+ Vocabulary in use Elementary (60 UNITS): WE Intro & WE 1

+ Vocabulary in use Pre & Inter (100 UNITS): WE 2 & WE 3

+ Collocation in use (Intermediate) (60 UNITS): WE 2 & WE 3

Writing

+ Real Writing 1 (16 Units; 4 pages per unit): A2 (Elementary) WE 1

+ Real Writing 2 (16 Units; 4 pages per unit): B1 (Pre-intermediate) WE 2

+ Real Writing 3 (16 Units; 4 pages per unit): B2 (Inter & Upper) WE 3

Reading

+ Select Reading 1 (14 units): A1 WE Intro

+ Select Reading 2 (14 units): A2 WE 1

+ Select Reading 3 (14 units): B1 WE 2

+ Select Reading 4 (12 units): B2 WE 3

Speaking & Listening

+ Real Listening & Speaking 1 (16 Units; 4 pages per unit): A2 (Elementary) WE 1

+ Real Listening & Speaking 2 (16 Units; 4 pages per unit): B1 (Pre-intermediate) WE 2

+ Real Listening & Speaking 3 (16 Units; 4 pages per unit): B2 (Inter & Upper) WE 3

دوره های IELTS

دوره های IELTS

Foundation          A2          below 4.5          Entry Mock IELTS(4)

Book 1                  B1          4.5 – 5.5                 Target score 5.5

Book 2                  B2          5.5 – 6.5                  Target score: 6.5

Book 3                  C1          6.5 – 7.5                 Target score: 7.5

منابع تکمیلی دوره IELTS

Grammar

+ A2: Essential Grammar in use for A2

+ B1: Grammar in use (Intermediate): Good for B1 & B2

+ B2: Collins Grammar for IELTS B1 and Above (good for 5-5.5 level who want to achieve 6)

+ C1: Grammar for IELTS for B2 and above

Vocabulary

+ A2: Oxford Word Skill Basic

+ B1: Oxford Word Skill Intermediate (B1)

+ B2: Collins Vocabulary for IELTS B1 and Above (for 5-5.5-6)

+ B2: Phrasal verbs & Idioms (Intermediate)

+ C1: Vocabulary for IELTS Cambridge (Level 1 & Level 2)

+ C1: Phrasal verbs & Idioms (advanced)

Writing

+ A2: Get Ready for IELTS: Writing A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B1: Get Ready for IELTS: Writing A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B2: Collins Writing for IELTS B1 and Above (good for 5-5.5 level who want to achieve 6)

+ C1: Improve your IELTS McMillan: Writing (6-7.5)

Reading

+ A2: Get Ready for IELTS: Reading A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B1: Get Ready for IELTS: Reading A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B2: Collins Reading for IELTS B1 and Above (good for 5-5.5 level who want to achieve 6)

+ C1: Improve your IELTS McMillan: Reading (6-7.5)

Listening

+ A2: Get Ready for IELTS: Listening A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B1: Get Ready for IELTS: Listening A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B2: Collins Listening for IELTS B1 and Above (good for 5-5.5 level who want to achieve 6)

+ C1: Improve your IELTS McMillan: Listening (6-7.5)

Speaking

+ A2: Get Ready for IELTS: Speaking A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B1: Get Ready for IELTS: Speaking A2+ (ideal for band score 3-4)

+ B2: Collins Speaking for IELTS B1 and Above (good for 5-5.5 level who want to achieve 6)

+ C1: Improve your IELTS McMillan: Speaking (6-7.5)

جزئیات دوره های Pre-IELTS

جزئیات دوره های Pre-IELTS

Pre-IELTS Levels : به صورت ‌خصوصی - ۱ و ۲ نفر

Sessions Details
LevelStage Book Sessions Units Quizzes
Elementary 1 World English Intro 17 1-6 3 ( after units 2, 4 & 6)
2 World English Intro 17 7-12 3 ( after units 8, 10 & 12)
Pre-inter 1 World English 1 17 1-6 3 ( after units 2, 4 & 6)
2 World English 1 17 7-12 3 ( after units 8, 10 & 12)
Inter 1 World English 2 17 1-6 3 ( after units 2, 4 & 6)
2 World English 2 17 7-12 3 ( after units 8, 10 & 12)
High 1 World English 3 17 1-6 3 ( after units 2, 4 & 6)
2 World English 3 17 7-12 3 ( after units 8, 10 & 12)

Pre-IELTS Levels : به صورت ‌نیمه خصوصی - 3 و ۴ نفر

LevelStageBookSessionsUnitsQuizzes
Elementary1World English Intro201-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English Intro207-123 ( after units 8, 10 & 12)
Pre-inter1World English 1201-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English 1207-123 ( after units 8, 10 & 12)
Inter1World English 2201-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English 2207-123 ( after units 8, 10 & 12)
High1World English 3201-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English 3207-123 ( after units 8, 10 & 12)

Pre-IELTS Levels : به صورت ‌نیمه گروهی - 5 تا 7 نفر

LevelStageBookSessionsUnitsQuizzes
Elementary1World English Intro231-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English Intro237-123 ( after units 8, 10 & 12)
Pre-inter1World English 1231-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English 1207-123 ( after units 8, 10 & 12)
Inter1World English 2231-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English 2207-123 ( after units 8, 10 & 12)
High1World English 3231-63 ( after units 2, 4 & 6)
2World English 3237-123 ( after units 8, 10 & 12)

جزئیات دوره های IELTS

جزئیات دوره های IELTS

IELTS Levels : به صورت ‌خصوصی - ۱ و 2 نفر

Level

Stage Book Sessions Units Quizzes

A2

S1

Mindset Foundation 23 1-5 2 (after units 3 & 5)

S2

Mindset Foundation 23 6-10

2 (after units 8 & 10)

B1

S1

Mindset 1 23 1-4 2 (after units 2 & 4 )
S2 Mindset 1 23 5-8

2 (after units 6 & 8)

B2

S1 Mindset 2 23 1-4 2 ( after units 2 & 4 )

S2

Mindset 2

23

5-8

2 ( after units 6 & 8)

C1

S1 Mindset 3 23 1-4

2 ( after units 2 & 4 )

S2

Mindset 3 23 5-8

2 ( after units 6 & 8)

IELTS Levels : به صورت نیمه ‌خصوصی - ۳ و ۴ نفر

Level

Stage Book Sessions Units Quizzes

A2

S1

Mindset Foundation 25 1-5 2 (after units 3 & 5)

S2

Mindset Foundation 25 6-10

2 (after units 8 & 10)

B1

S1

Mindset 1 25 1-4 2 (after units 2 & 4 )
S2 Mindset 1 25 5-8

2 (after units 6 & 8)

B2

S1 Mindset 2 25 1-4 2 ( after units 2 & 4 )

S2

Mindset 2

25

5-8

2 ( after units 6 & 8)

C1

S1 Mindset 3 25 1-4

2 ( after units 2 & 4 )

S2

Mindset 3 25 5-8

2 ( after units 6 & 8)

IELTS Levels : به صورت گروهی - 5 تا 7 نفر

Level

StageBookSessionsUnitsQuizzes

A2

S1

Mindset Foundation271-52 (after units 3 & 5)

S2

Mindset Foundation276-10

2 (after units 8 & 10)

B1

S1

Mindset 1271-42 (after units 2 & 4 )
S2Mindset 1275-8

2 (after units 6 & 8)

B2

S1Mindset 2271-42 ( after units 2 & 4 )

S2

Mindset 2

27

22+1+4

2 ( after units 6 & 8)

C1

S1Mindset 3271-4

2 ( after units 2 & 4 )

S2

Mindset 3275-8

2 ( after units 6 & 8)

IELTS Skill Courses : کارگاه‌های تکمیلی آیلتس

Sessions

Course

IELTS Writing Course

10

IELTS Writing Course

10

IELTS Writing Course

10

IELTS Writing Course10
نیاز به مشاوره دارید؟ پیام دهید
مکالمه را شروع کنید
سلام! روی کارشناس مورد نظر کلیک کنید تا بتوانید در WhatsApp  چت کنید.
در ساعات اداری در کمترین زمان پاسخگو هستیم.
ارتبــاط
با مـا
شما
نام
شما
ایمیل
شما
شماره تماس
شما
پیغام
ارســال پیـغــام